برچسب: انجام پروژهای شبکه

GATEWAY چیست

GATEWAY چیست؟

معنای لغوی :اتصال بین دو شبکه متفاوت و جداگانه ، دروازه ورودی GATEWAY میتواند دو شبکه متفاوت را که از دو پایه پروتکل متفاوت تشکل شده است را بهم متصل کند . در Gateway...